Ukončené Projekty

Svet očami autistov – 5.ročník

 

Projekt: Svet očami autistov – 2.ročník

Cieľom projektu je poskytnúť možnosť sebarealizácie žiakom s poruchou autistického spektra, zároveň prezentovať okoliu ich vnútorný svet. Preto  každoročne organizujeme výtvarnú súťaž pod názvom „Svet očami autistov“. Tohto roku  bola téma súťaže Rodina.

Projekt tak prispeje k zníženiu odlišnosti detí od rovesníkov, k vytvoreniu nového pohľadu na svet a k osvojeniu si pozitívnych reakcií na dianie okolo nich. Prispeje k oboznámeniu verejnosti s výtvarnou tvorbou detí a mladých ľudí s poruchou autistického spektra.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

VYHODNOTENIE + ČLÁNOK

Výsledky súťaže

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže 2019

Víťazné práce

 

2.LETNÁ TVORIVÁ DIELŇA

OZ „Nie sme sami“ v spolupráci so Spojenou školou Matice slovenskej 11 v Prešove  zorganizovalo 2.Letnú tvorivú dielňu počas letných prázdnin.

Našou  tvorivou dielňou sme sa snažili prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva, poskytnúť vhodnú alternatívu na strávenie voľného času, nenásilným spôsobom šíriť myšlienku tolerancie, otvoriť priestor pre tvorivú činnosť  a  zbúrať  mentálne bariéry  medzi  etnickými skupinami.

Veľké poďakovanie patrí dobrovoľníkom , bez ktorých by dielňa nemohla fungivať, ako aj všetkým účastníkom, vďaka ktorým sme strávili príjemné tvorivé prázdniny. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok pri ďalšej tvorivej dielni.

Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnila  vďaka podpore Lear Corporation  Seating Slovakia v spolupráci s  Karpatskou nadáciou, nadácie Volkswagen a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“

OZ Nie sme sami

Projekt : Arteterapia hlinou

Realizáciou projektu chceme prispieť k zmysluplnému využívaniu voľného času detí, ktoré potrebujú priestor na vyjadrenie svojich emócií. Zámerom je osvojenie si nových zručností, rozvoj kreativity, fantázie, možnosť ventilácie negatívnych emócii bez akéhokoľvek odcudzovania a hodnotenia. Taktiež aj realizovanie vzdelávaco-poznávacích aktivít, ktoré poskytnú deťom možnosť zažiť nové zážitky, zabaviť sa.

Práca s hlinou poskytuje možnosť kontaktu s niečím novým, poddajným, tvarovateľným do čoho môže pretransformovať svoje predstavy a nápady. Poskytuje možnosť sebarealizácie, tvorivosti a naplnenia. Dáva priestor pre relax, odbúravanie stresov a odstraňovanie rôznych blokád fyzického, psychického a sociálneho pôvodu.

Projekt sa realizuje vďaka podpore : Nadácia Volkswagen, Nadácia Tatra banky v programe Zamestnanecký program Dobré srdce 2018 , Nadácia  VÚB.

ĎAKUJEME!

OZ Nie sme sami

Projekt „Bezpečne na ceste“

Úlohou projektu je posilňovať bezpečnosť detí, celkový fyzický a psychický rozvoj.

Vhodnými aktivitami a vybavením sa snažíme  motivovať rodičov a deti k bezpečnosti na cestách

– viesť deti v spolupráci s dospelými k starostlivosti o svoje zdravie a neohrozovať  zdravie iných

– na základe prirodzenej radosti z pohybu utvárať a podporovať trvalo pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a to pravidelným kolobežkovaním- vedieť sa orientovať a správať v dopravných situáciách ako chodci, cyklisti – využívať vychádzky cez križovatky, frekventované miesta, rozprávať sa a čítať o motorizme, maľovať premávku a tým vštepovať základy a pravidlá cestnej premávky.

Projekt podporila Nadácia Allianz , za čo ĎAKUJEME!

OZ Nie sme sami

Projekt : V zdravom tele zdravý duch

základy zdravého životného štýlu dodržiavaním zásad zdravej výživy, realizáciou pravidelných preventívnych a rekreačných cvičení a vytvárať stav duchovnej pohody. Dlhodobý cieľ smerujúci k vytváraniu pozitívneho vzťahu k svojmu zdraviu i zdraviu iných, budovanie pohybovej kultúry, zlúčenie telesnej a psychickej rovnováhy vedúcej k telesnému i psychickému zdraviu sme začali napĺňať plnením čiastkových cieľov v realizovaných hrách a aktivitách.  Začali sme navštevovať soľnú jaskyňu v Prešove. Jaskyňa je akusticky dokonale izolovaná, liečebné pobyty v jaskyni sú sprevádzané relaxačnou hudbou. Vhodné klimatické podmienky soľnej jaskyne priaznivo vplývajú na  rozvíjajúci sa detský organizmus.

       

         OZ Nie sme sami: „Projekt Arteterapia – ostrov duševného zdravia“

Projekt je venovaný deťom do 15 rokov a mladým ľuďom s poruchou autistického spektra, resp. s ľahkým, stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. V rámci projektu budú priebežne vytvárať bezpečné prostredie (arteterapeutickú dielničku), využívať rôzne arteterapeutické techniky. Realizáciou projektu chcú prispieť k zmysluplnému využívaniu voľného času detí, rozvíjať ich kreativitu, fantáziu, umožniť im ventiláciu negatívnych emócii bez akéhokoľvek odcudzenia a hodnotenia. Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z nadácie VÚB.

Projekt : Tvorivý ateliér

Priebežne vytvárame prostredie /tvorivý ateliér/ pre deti a mladých s PAS. Aj v rámci
projektu plánujeme pracovať s jedincami individuálne a na základe ich špeciálnych
potrieb. Využívame rôzne arteterap. techniky na rozvoj členov občianskeho
združenia a žiakov spojenej školy,pri ktore pracuje.Prostrednictvom tvor. atelièru
chceme podporovať proces výchovy a vzdelávania, osvojenie si nových vedomostí a
zručností,rozvojkomunik.schopnosti,celkový rozvoj osobnosti,príprava na povolanie.
Cieľom projektu je poskytnúť možnosť sebarealizácie žiakom s poruchou
autistického spektra, zároveň prezentovať okoliu ich vnútorný svet. Využitím
rôznych arteterapeutických techník budú stimulovaní k sebavyjadreniu,aktívnejšej
komunikácii,rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, jemnú motoriku.
Projekt podporila Nadácia Volkswagen, za čo ĎAKUJEME!

         Projekt : Ruky v hline

Projekt  “Ruky v hline” predstavuje pre naše združenie a našich klientov inovatívny prístup. Ide o vytvorenie dielne pre prácu s hlinou, čo pre klienta predstavuje novú techniku, ktorú si                      môže osvojiť, to znamená, že klient môže získať novú zručnosť. Práca s hlinou dáva klientovi kontakt s niečím novým, poddajným, tvarovateľným do čoho môže pretransformovať svoje                        predstavy a nápady. Poskytuje klientovi možnosť sebarealizácie, tvorivosti a naplnenia. Práca s hlinou dáva priestor pre relax, odbúravanie stresov a odstraňovanie rôznych blokád                                fyzického, psychického a sociálneho pôvodu. Medzi jeden z kľúčov patrí aj spôsob rozvíjania jemnej motoriky v súvislosti s pracovnými činnosťami. Vďaka nemu možno pestovať u dieťaťa                  pocit, že je potrebné a má tu svoje miesto. Je potrebné tým, čo vie dať, a je krásne, že práve ono svojím výtvorom dokáže pomôcť a rozžiariť oči nám „zdravým“ jednotlivcom. Podarilo sa                      nám zakúpiť keramickú pec na vypaľovanie našich výrobkov, z čoho sa veľmi tešíme.

Projekt je realizovaný s podporou Nadácie pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom“ a International Women“s Club of Bratislava. ĎAKUJEME!!!

OZ Nie sme sami

Projekt : Hipoterapia nám pomáha

Hlavným cieľom projektu je pozitívne pôsobiť na komun.a rozum.schopnosti postihnutých žiakov, ich jemnomot. a hrubomot.zručnosti a emocionalitu,upútať záujem žiakov o určité aktivity prostredníctvom cielenej hry a plnenia úloh s koníkom a zároveň zvyšovať dobu ich sústredenia,tiež podporovať spontánnosť prejavu vo vzťahu k iným osobám,prostredníctvom edukačn.aktivít s koníkom napomáhať v prospievaní žiakov, podporovať aktív.spoluprácu dieťaťa a koníka, a tak využívať pozitívne pôsosobenie koníka.

Projekt realizujeme  vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a Nadácie Tatrabanky.

14910459_1287153677996032_1653184858629434592_n

OZ Nie sme sami

Projekt : Canisterapia s arteterapiou na pomoc deťom

Canisterapia je forma terapie,pri ktorej sa využíva komplex.a liečebné pôsobenie psa domáceho na človeka.Chceme,aby našim deťom s rôznym postihnutím priniesla tel.a dušev. pohodu Pri              tejto terapii ide o motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.Využívaním tejto terapie dochádza k zlepšeniu psych.a tel.zdravia detí,prináša množstvo                            pozitívnych zážitkov.Pes sa stáva priateľom,ako aj motiváciou.Je zdrojom nových podnetov, spestrením života,vychováva k zodpovednosti.

Projekt realizujeme  vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.

Projekt :“ Digitálny kútik“

Zriadenie digitálneho kútika považujeme za prioritu v oblasti skvalitnenia života detí a mladých  ľudí v našej organizácii. Aktivity sme  organizovali  sporadicky  na starom počítači, v súčasnosti už môžeme pracovať na darovanom počítači od Nadácie Volkswagen, za čo ĎAKUJEME. Dostali sme aj multifunkčné zariadenie, za čo taktiež ĎAKUJEME.

Vzhľadom na to, že počítačová  gramotnosť je dnes jedným zo základných predpokladov úspešného štúdia a života vôbec, je pre nás veľmi dôležite udržať fungovanie aj v budúcnosti. Digitálny kútik postupne plánujeme sprístupniť viacerým osobám. Plánujeme aj workshopy nielen pre deti, ale aj pre rodičov.

OZ Nie sme sami: Projekt „Hlinené kráľovstvo”

Hlina pomáha vo chvíľach chaosu, neistoty a úzkosti a bez reči môže ukázať cestu ako ďalej. Vo chvíľach radosti sa s hlinou môžeme deliť o svoje zážitky. Keramická dielňa môže pomôcť našim klientom nájsť vnútorný pokoj a rovnováhu. Prostredníctvom keramickej tvorby môžeme spoločne dobíjať svoj organizmus pradávnou silou zeme, keď ľudia zem uctievali a chovali sa k nej s pokorou. Kontakt s hlinou je liečebný po psychickej aj fyzickej stránke, prináša slobodu myšlienkam, zbavuje nás stresu. Vďaka tvorivému procesu s hlinou, ktorý prináša nové podnety a myšlienky, môžu deti prejaviť všetky emócie. Práve premena škodlivých a negatívnych vplyvov na harmóniu a radosť v živote každého je poslaním arteterapie i keramickej tvorby, o čo sa plánujeme opierať v našej práci. Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z nadácie Tatrabanky.

Projekt : Letná tvorivá dielňa

                                    LETNÁ TVORIVÁ DIELŇA

Pre deti,  ktoré chcú tvoriťaj  počas letných prázdnin  OZ Nie sme sami, v spolupráci so Spojenou školou Matice slovenskej 11 v Prešove pripravilo LETNÚ TVORIVÚ DIELŇU . Deti sa denne budú venovať rôznych technikám, pričom sa dôraz bude klásť na individuálnu tvorivosť jednotlivca, ako aj rôznym oddychovým a relaxačným aktivitám. Každé dieťa si prinesie desiatu.

Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil (bola vydaná) vďaka podpore Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou.“

„Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil (bola vydaná) vďaka podpore Nadácie SLSP.“

Termín : od 1.7. do 15.7.2017 v čase od 08.00 do 12.00 hod.

Miesto konania: Spojená škola Matice slovenskej 11, Prešov

Hipoterapia na pomoc osobám s poruchou autistického
spektra,s ťažkým, stredným a ľahkým postihnutím

OZ Nie sme sami

Prostredníctvom hipoterapie chceme pozitívne ovplyvniť následky mentálneho a fyzického
postihnutia. V porovnaní s intaktnou populáciou majú obmedzené možnosti aktivít a vlastnej
realizácie.Z tohto dôvodu si myslíme, že akákoľvek možnosť aktivity, alebo nového zážitku im
prinesie uspokojenie a pozitívne ovplyvní mentálny a fyzický vývin.
Hipoterapiu realizujeme v jazdeckom oddieli “Radosť”v Prešove pod vedením skúsenej
inštruktorky Kristíny Drotárovej jedenkrát až dvakrát týždenne.

Projekt je realizovaný s podporou Nadácie NDS a Dôvera. ĎAKUJEME